calculand - lista ilości (strona 83)

© 2010 - 2024 Norbert Schneider


Mapa wielkości fizycznych

⇒ Kąt bryłowy ⇒ Lepkość dynamiczna ⇒ Lepkość kinematyczna ⇒ Liczba falowa ⇒ Liczba obrotów enzymu ⇒ Liczność materii ⇒ Liniowa gęstość zapisu ⇒ Luminancja ⇒ Masa ⇒ Masa molowa ⇒ Moc ⇒ Moc widmowa ⇒ Moc właściwa ⇒ Molowa pojemność cieplna ⇒ Moment bezwładności ⇒ Moment koła zamachowego ⇒ Moment kwadrupolowy ⇒ Moment magnetyczny ⇒ Moment pędu ⇒ Moment siły