calculand - Kolekcja formuły, strona 1

Formuły ciepła

Ciepło właściwe
Czas rozładowania [C·R(th)]Czas rozładowania [Q/Φ]
Dyfuzyjność termiczna
Gradient temperatury
Gęstość strumienia ciepła [λ·ΔT/l]Gęstość strumienia ciepła [U·(T₁−T₂)]
Ilość ciepła [U·(T₁−T₂)·A·t]Ilość ciepła [q·A·t]
Konduktancja termiczna
Liczba Pécleta
Molowa pojemność cieplna
Pojemność cieplna
Prawo Stefana-Boltzmanna [σ·A·T⁴]Prawo Stefana-Boltzmanna [(Φ/(σ·A))⁰·²⁵]Prawo Stefana-Boltzmanna [Φ/(σ·T⁴)]
Prawo Wiedemanna-Franza [L·T·σ]Prawo Wiedemanna-Franza [⅓·π²·T·σ·(k(B)/e)²]Prawo Wiedemanna-Franza [3·λ·e²/(π²·σ·k(B)²)]
Przenikalność cieplna
Przepływ chłodzenia [⅖·L·m(M)/(ṁ·k(B))]Przepływ chłodzenia [⅖·L·m(M)/(T·k(B))]Przepływ chłodzenia [½·5·T·k(B)·ṁ/m(M)]Przepływ chłodzenia [½·5·T·k(B)·ṁ/L]
Przewodność cieplna
Rezystancja termiczna
Rezystywność termiczna
Równanie Einsteina [D/(µ·k(B))]Równanie Einsteina [µ·k(B)·T]Równanie Einsteina [D/(k(B)·T)]
Równanie Stokesa-Einsteina
Różnica temperatur
Stała Boltzmanna
Stała Curie
Stała Lorentza
Strumień ciepła [λ·A·ΔT/l]Strumień ciepła [ΔT/R(th)]
Temperatura Hartree’go
Temperatura Hawkinga
Temperatura Plancka [√(ħ·c⁵/(G·k(B)²))]Temperatura Plancka [m(P)·c²/k(B)]Temperatura Plancka [√(ħ·c/G)·c²/k(B)]
Temperatura Schrödingera
Temperatura homologiczna
Uniwersalna stała gazowa
Wolumetryczna pojemność cieplna [C/V]Wolumetryczna pojemność cieplna [c·ρ]
Współczynnik rozszerzalności liniowej [Δl/(l·ΔT)]Współczynnik rozszerzalności liniowej [(l₂-l₁)/(l₁·ΔT)]
Współczynnik rozszerzalności objętościowej [(V₂-V₁)/(V₁·ΔT)]Współczynnik rozszerzalności objętościowej [(ΔV/(V·ΔT)]

© 2010 - 2023 Norbert Schneider