calculand - Rezystancja obwodu

<
>

Przelicz jednostki, n.p. od Statom na metr [statΩ/m] na Femtoom na metr [fΩ/m]

© 2010 - 2021 Norbert Schneider