calculand - Formule di forza

<
>

Forza di riluttanza - FRm = ½ · I² · µ

 ½ × ² × =
  

© 2010 - 2019 Norbert Schneider