calculand - Convert Units of Solid Angle

EN DE

Quantity Selector: Solid Angle (∠², Ω, ω - A/r²)

A - E
<
>
F - M
<
>
N - W
<
>

Convert units, e.g. from Decasteradian [dasr] to Zeptosteradian [zsr]

     

     

 

© 2010 - 2017 Norbert Schneider